Utbildningar

Vår idé om lärande bygger på att med kompletterande upprepad praktisk träning,

handledning och diskussion lär sig bättre än genom enbart teoretisk undervisning.

Även om viss teori kan ingå är vår strävan att minimera detta och så tidigt som möjligt gå från

teori till praktisk träning. Ibland kan utbildning med fördel vävas in i scenarioträning.

Vår strävan är att möta deltagarna i utbildningen där de befinner sig eller där frågor uppstår,

att vara flexibla och kunna växla mellan praktik och teori i varje utbildningssituation.

Viss färdighetsträning kan ingå och kan då behöva övas särskilt innan scenarioträningen.

Vi lägger stor vikt vid att starta på rätt nivå.

 

Utifrån kundens önskemål presenterar vi ett förslag på innehåll i utbildningen.

 

Fokus på utbildningar kan exempelvis vara:

 

 • Akut omhändertagande i varierande miljö
 • Teamarbete
 • Vård och förflyttning i komplexa miljöer
 • Allvarlig händelse etcetera.
 • Inom respektive område fokuseras systematiskt omhändertagande, larm, triage

och vårdnivå samt överrapportering till nästa vårdnivå.

Dessutom kan enskilda färdigheter fokuseras, exempelvis:

 • Inhämtande av vitala parametrar
 • Auskultation av hjärta och lungor
 • Hjärt- och Lung Räddning (HLR)
 • Hantering av livshotande blödningar etcetera.

   

   

   

 

Utbildningar

Sjukvårdsberedskap

 

 

Vi har möjlighet att erbjuda sjukvårdsberedskap vid event eller idrottsevenemang. Vi har inte möjlighet att påbörja läkemedelsbehandling eller behandling som kräver syrgas. Vi kan genomföra akut bedömning, icke läkemedelskrävande behandling och förbereda för eventuell transport av den som drabbas. I händelse av trubbigt våld kan den skadade vid behov immobiliseras i sedvanlig utrustning.

Vi kan påbörja hjärt-lungräddning med defibrillering etcetera.

 

1

Copyright © All Rights Reserved